เว็บไซต์แห่งการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละสินค้า และบริการ ทั่วทุกมุมโลก

หลักในการประเมินการปิดงบการเงินและประสิทธิภาพ

ปิดงบการเงินวงจรบัญชีมีหลายส่วนปิดงบการเงินการจัดทำงบการเงินเป็นส่วนสำคัญของวงจรนี้ ปิดงบการเงินใช้เพื่อประเมินความก้าวหน้าของบริษัทเช่นเดียวกับการประเมินประสิทธิภาพในอนาคตมีงบการเงินหลักสี่รายการที่กำหนดให้บริษัทเผยแพร่เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีปิดงบการเงินเหล่านี้ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม งบกระแสเงินสด และงบดุลปิดงบการเงินงบสามประเภทบัญชีเบื้องต้นครอบคลุมมากที่สุดคือ งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบดุล คำสั่งจะทำตามลำดับเฉพาะเนื่องจากคุณต้องทำบางอย่างก่อนที่จะทำอย่างอื่นได้ปิดงบการเงิน

จากตัวอย่างทั้งสามนี้ปิดงบการเงินงบกำไรขาดทุนมาก่อน

งบกำไรสะสมเป็นอันดับสองปิดงบการเงิน 2566 และงบดุลจะอยู่หลังสุดงบกำไรขาดทุนใช้ในการคำนวณรายได้สุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทบริษัทที่มีรายได้สุทธิทำเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นการขาดทุนสุทธิเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยบริษัทต้องสูญเสียเงินในระหว่างงวดในหลักสูตรการบัญชีขั้นพื้นฐานปิดงบการเงินคุณจะได้เรียนรู้การตั้งค่างบกำไรขาดทุนโดยการสร้างหัวข้อสามบรรทัดหัวข้อนี้ประกอบด้วยชื่อของบริษัทในบรรทัดแรกปิดงบการเงินสรุปรายได้ในบรรทัดที่สอง และสำหรับงวดที่สิ้นสุด ตามด้วยวันที่งบถัดไปคืองบกำไรสะสมปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงินคำสั่งนี้ช่วยให้คุณดูว่ากำไรสะสมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงเวลาดังกล่าวรายได้สุทธิหรือขาดทุนสุทธิจะแสดงในงบนี้เป็นการเพิ่มหรือลดไปยังบัญชีกำไรสะสม นี่คือเหตุผลที่ต้องทำงบกำไรขาดทุนก่อนที่จะทำงบกำไรสะสมได้ อีกรายการหนึ่งที่แสดงในงบคือบัญชีเงินปันผลเงินปันผลคือจำนวนกำไรที่บริษัททำได้ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท งบเริ่มต้นด้วยยอดกำไรสะสมต้นงวดของบริษัทวันเริ่มต้นงวดปิดงบการเงิน ถัดไปคือการเพิ่มรายได้สุทธิของบริษัท หรือการลบผลขาดทุนสุทธิของบริษัทสุดท้ายคือการลบจำนวนเงินปันผลที่ปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงินและเงินปันผลเป็นบัญชีชั่วคราวทั้งหมด

ในธุรกิจบัญชีถาวรคือบัญชีเงินสดบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ปิดงบการเงินงบดุลรวมยอดคงเหลือในบัญชีเหล่านี้ในสองส่วนอันดับแรกคือบัญชีสินทรัพย์ทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยบัญชีต่างๆ ยอดคงเหลือในบัญชีเหล่านี้จะรวมอยู่ที่ด้านล่างของแผ่นงานหรือในแถวผลรวมปิดงบการเงินขึ้นอยู่กับว่ายอดคงเหลือเป็นอย่างไร แผ่นถูกตั้งค่าบัญชีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน บัญชีเหล่านี้ประกอบด้วยบัญชีเจ้าหนี้

  • ผลรวมเหล่านี้ควรเท่ากัน หากไม่เป็นเช่นนั้น แสดงว่ามีปัญหากับผลรวมบัญชีหรือการคำนวณที่ทำไป และบัญชีอื่นๆ ที่เป็นของกลุ่มเหล่านี้
  • บัญชีหนี้สินจะรวมเข้ากับบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วรวมเข้าด้วยกันปิดงบการเงินเมื่อพบผลรวมเหล่านี้แล้ว สินทรัพย์รวม

ปิดงบการเงินจะถูกเปรียบเทียบกับหนี้สินรวมและส่วนของเจ้าของปิดงบการเงินผลรวมเหล่านี้ควรเท่ากันปิดงบการเงินหากไม่เป็นเช่นนั้นปิดงบการเงินแสดงว่ามีปัญหากับผลรวมบัญชีหรือการคำนวณที่ทำไปปิดงบการเงินและบัญชีอื่นๆ ที่เป็นของกลุ่มเหล่านี้ บัญชีหนี้สินจะรวมเข้ากับบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วรวมเข้าด้วยกันปิดงบการเงินเมื่อพบผลรวมเหล่านี้แล้วสินทรัพย์รวมจะถูกเปรียบเทียบกับหนี้สินรวมและส่วนของเจ้าของปิดงบการเงิน